Reused Bag @JFK

Reused Bag @JFK

Screenshot 2023-04-26 203753

ID 1108

เสนอโดย พนิตา แวดือรามัน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ห้องสมุดยุคปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นจุดนัดพบ เป็นที่หลบลมร้อน และเป็นที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย และหาความรู้แบบไม่สิ้นสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการ ข้าพเจ้าและบุคลากรงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ จึงได้สนใจจัดทำโครงการ “Reused Bag @JFK” โดยนำกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วมาทำ Reused Bag เพื่อมอบแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มของกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แทนถุงพลาสติก เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับบริการเสริมพิเศษจากห้องสมุด

1. ที่มาของโครงการ

โครงการ “Reused Bag @JFK” ใช้แนวคิดการนำกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วมาสร้างคุณค่า โดยนำกระดาษหน้าโมษณาของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ซองห่อกระดาษ A4 มาทำ Reused Bag ในรูปแบบ และขนาดต่างๆ ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แทนถุงพลาสติก

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างคุณค่าของกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว

2.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Reused Bag แทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการและบุคลากร

2.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม

2.5 เพื่อพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในหน่วยงาน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

3. วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

2. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ

3. เขียน เสนอขออนุมัติโครงการ

4. ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้

4.1 รวบรวมกระดาษจากแหล่งต่างๆ เช่น ซองห่อกระดาษ A4 จากฝ่ายเทคโนฯ กระดาษหน้าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร

4.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรรไกร กาว สก๊อตเทปใส กระดาษแข็ง แม๊กซ์ เชือก ตระกร้า

4.3 เตรียมสถานที่เพื่อบริการ Reused Bag

4.4 ทำ Reused Bag ในรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ

4.5 บริการ Reused Bag

4.5.1 ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 2 และ 3 (สำหรับห่อผ้าอนามัย)

ห้องน้ำหญิงชั้น 1
ห้องน้ำ ชั้น 2 และ ชั้น 3

4.5.2 เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ณ บริเวณนี้ผู้ใช้ลงชื่อรับ Reused Bag และเลือกรูปแบบตามความต้องการ

 

 

 

 

 

 

 ซองกระดาษ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ในระบบลูกค้าสัมพันธ์

 

ภาพประกอบโครงการ

  1.            

                            

 

 

     

 

 

 

 

 

 

5. ประเมินโครงการ

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 80 คน (ร้อยละ 72.8) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน (ร้อยละ9.1) เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.5) เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.5)  และเป็นผู้ใช้บริการภายนอก จำนวน 10 คน (ร้อยละ 9.1) รวมทั้งหมด 110 คน (ร้อยละ 100)

6. สรุปรายงานผล

สรุปผลการประเมินกิจกรรม “Reused Bag@jfk”

โครงการ “Rusused Bag@jfk ใช้แนวคิดการนำกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วมาสร้างคุณค่า โดยนำหน้าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ ซองห่อกระดาษ A4  นิตยสาร วารสาร มาทำเป็น Resuse Bag ในรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แทนถุงพลาสติก

 

สถานภาพของผู้ประเมิน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
นักศึกษาปริญญาตรี 80 72.8
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 9.1
บุคลากรสายวิชาการ 5 4.5
บุคลากรสายสนับสนุน 5 4.5
ผู้ใช้บริการภายนอก 10 9.1
รวม 110 100.00

 

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 80 คน (ร้อยละ 72.8) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน (ร้อยละ9.1) เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.5) เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.5)  และเป็นผู้ใช้บริการภายนอก จำนวน 10 คน (ร้อยละ 9.1) รวมทั้งหมด 110 คน (ร้อยละ 100)

 

ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม

 

ประเด็นที่ประเมิน N    แปลผล
1.       รูปแบบ และขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสม 110 4.65 มากที่สุด
2.       เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ 110 4.64 มากที่สุด
3.       สถานที่ตั้ง Reused Bag@jfk เหมาะสม 110 4.74 มากที่สุด
4.       ประโยชน์ในการใช้งาน (ใช้งานง่าย สะดวก) 110 4.75 มากที่สุด
5.       สร้างคุณค่าของกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว และ    ช่วยลดภาวะโลกร้อน 110 4.87  มากที่สุด
โดยรวม   4.73 มากที่สุด

 

ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมในระดับมากที่สุด (=4.73) และ        มีความพึงพอใจทุกประเด็นการประเมินในระดับมากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการสร้างคุณค่าของกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว และช่วยลดภาวะโลกร้อน มากที่สุด (=4.87)  และมีความพึงพอเฉลี่ยในด้านเจ้าหน้าที่    ผู้ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ น้อยที่สุด (=4.64)

 

อื่นๆ

  1. ชอบค่ะ (1)
  2. ดีมากค่ะ สนับสนุนการเอาวัสดุที่เหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ (2)
  3. ขอบคุณมาก ๆ นะคะ เป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการสร้างคุณค่าของกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว

 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Reused Bag แทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาภาวะโลกร้อน

3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้บริการ และบุคลากร

4. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม

5. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในหน่วยงาน

 

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดบริการเชิงรุกและบริการสารสนเทศโดยบุคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ มีจิตบริการ
ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม