OAR Smart Tutor

OAR Smart Tutor

img_9

ID 2349

เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จะเห็นว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้อย่างหลากหลายมากมายที่อัดแน่นไว้ในเวลาการเรียนตามหลักสูตรปกติ ทั้งทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดให้มีการเรียนการสอนพิเศษนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเรียนพิเศษหรือเรียนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนในห้องเรียนปกติจะทำให้ผู้เรียน 1) ได้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง หากผู้เรียนเป็นคนที่มีผลการเรียนระดับกลางๆ นั่งเรียนในห้องเรียนก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร ยิ่งได้เห็นเพื่อนคนเก่งๆ เค้ายกมือตอบคำถามครูกันได้อย่างฉะฉาน เห็นภาพแบบนั้นแล้วก็นึกอิจฉา การได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนพิเศษจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการหรือเทคนิคและเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และผู้เรียนก็จะเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองมากขึ้น 2) ได้รู้จักบริหารเวลา เรียนพิเศษเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเเท้จริง และจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างตารางเวลาของตัวเอง บริหารเวลาเป็น สามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้โดยสร้างตารางประจำวันของแต่ละสัปดาห์ให้ตัวเอง โดยอ้างอิงจากตารางเรียนที่โรงเรียนและงานอดิเรกที่ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เป็นหลัก ไม่นานก็จะติดเป็นนิสัย และกลายเป็นคนใช้เวลาเป็นในที่สุด 3) ได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคในการทำข้อสอบและแนวข้อสอบ เช่น เทคนิคลัดในการทำโจทย์ การเก็งคำตอบ การตัดตัวเลือกต่างๆ เทคนิคการจำได้อย่างมีเทคนิค ตลอดจนสอนทำข้อสอบแบบเร็วๆ แต่คำตอบแม่นยำ ให้ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย