OAR Smart Exbihition

OAR Smart Exbihition

Screenshot 2023-04-26 191809

ID 4313

เสนอโดย นุสรา โต๊ะเซะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ มีมุมให้ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการบริเวณชั้น 1 ของอาคารสำนักวิทยบริการ

ด้วยหอสมุดฯ เป็นแหล่งให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ และความรู้ทั่วไป

** หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีพื้นให้ความรู้ในรูปแบบนิทรรศการ ลักษณะนิทรรศการคือ จัดบอร์ด จัดพื้นที่ ตามเนื้อหาของนิทรรศการ

ปัจจุบันหอสมุดฯ พบปัญหาในการจัดนิทรรศการ คือ ทีมงานเดิมบางส่วนได้เกษียณอายุราชการ และทีมงานที่เหลือมีจำนวนน้อย และมีภาระงานเพิ่มขึ้น กอปรกับนิทรรศการจัดนิทรรศการในรูปแบบเดิม เป็นการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้ทางเดียว คือ ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาชมนิทรรศการภายในห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าใช้ห้องสมุดไม่สามารถรับชมและได้รับความรู้จากนิทรรศการที่จัดขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จากปัญหาที่กล่าวมา จึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบการจัดนิทรรศการใหม่ ดังนี้

  1. จัดตั้งคณะกรรมการนิทรรศการใหม่ โดยให้ครอบคลุมงานต่าง ๆ เช่น งานรวบรวมข้อมูล งานออกแบบกราฟฟิก และงานจัดแสดงพื้นที่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้ทีมงานที่มีคุณภาพ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

อิ ือิทือิท

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว