OAR life books

OAR life books

Screenshot 2023-04-26 194155

ID 1901

เสนอโดย นุสรา โต๊ะเซะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ประกอบไปด้วย 2 ประเด็น

  • ประเด็นหนังสือ
  • 1.  ผู้ใช้บริการยืมหนังสือน้อย ส่งผลให้สถิติการยืมหนังสือของหอสมุดฯ มีจำนวนที่ลดลงทุกปี
  • 2. ผู้ใช้ไม่ค่อยนำหนังสือในห้องสมุดมาอ่าน เนื่องจากผู้ใช้บริการใช้พื้นที่ห้องสมุดในการทำงานจากการเรียน การบ้าน รวมทั้งมาผ่อนคลายดูซีรี่ย์ และยูทูป
  • ประเด็นสื่อออนไลน์
  • 1. ผู้ใช้บริการบริโภคสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก
  • 2. ผู้คนในปัจจุบันชอบดูสื่อออนไลน์ แทนการอ่านหนังสือเป็นเล่ม
  • 3. สื่อออนไลน์ได้รับความนิยมกันมาก
  • 4. ขยายกลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งในและนอกห้องสมุด

รวมถึงปัจจุบันห้องสมุดได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19 ทำให้บางช่วงของห้องสมุดต้องทำการปิดห้องสมุด แล้วเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นการทำหนังสือที่อยู่บนชั้น โดยการนำหนังสือมาถ่ายทอดในสื่อออนไลน์ ผ่านบุคลากรห้องสมุด จึงเป็นแนวคิดที่คิดว่าจะเพิ่มความคุ้มค่าให้กับหนังสือของห้องสมุดมากๆ

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

การนำหนังสือมาถ่ายทอดในสื่อออนไลน์ ผ่านบุคลากรห้องสมุด จึงเป็นแนวคิดที่คิดว่าจะเพิ่มความคุ้มค่าให้กับหนังสือของห้องสมุดมากๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่งเสริมการใช้หนังสือ

เพิ่มความคุ้มค่าของหนังสือ

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

กดกหดกหด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย