English for Library Staff

English for Library Staff


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 565
feature_img

ID 296

เสนอโดย รวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

บุคลากรพบปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ จุดบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย บริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการโสตทัศนวัสดุ บริการไอทีโซน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. จัดทำบทสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  2. เผยแพร่ให้กับบุคลากรเพื่ออ่านและทำความเข้าใจ
  3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ English for Library Staff
  4. ฝึกปฏิบัติสนทนากับชาวต่างชาติ ณ จุดบริการ ตามตารางที่กำหนดไว้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในบริบทของจุดบริการต่าง ๆ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม