Burns Calories season 2

Burns Calories season 2


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 1083

เสนอโดย ศลิษา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล ปัจจุบันเรามุ่งเน้นเรื่องของการทำงานหนัก แต่หลงลืมเรื่องการใส่ใจสุขภาพ จึงทำให้เกิดภาวะสุขภาพของบุคลากรไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และเมื่อบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี จะสังเกตได้ว่า โดยส่วนใหญ่จะมีภาวะคอเลสเตอรอลสูง มีไขมันในร่างกายมากเกินกว่าความจำเป็น เนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันและมีน้ำตาลสูง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรในระยะยาว

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ทีมงานจึงได้คิดที่จะส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยผ่านโครงการ Burns Calories season 2 เนื่องจากใน season แรก ผลตอบรับในการดำเนินการเป็นไปด้วยดี และมีเสียงเรียกร้องให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งใน season 2 ทางทีมคณะกรรมการได้คิดที่จะเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันในวันพุธ และปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยแบ่งทีมกันเพื่อช่วยกันลดค่า BMI ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน และพิจารณาให้กลุ่มที่ทำผลงานได้ดี มีกำลังใจด้วยของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากเพื่อนสมาชิก Burns Calories

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมคณะกรรมการ คิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และอีกทั้งการที่บุคลากรมีการออกกำลังกายเป็นทีม ทำให้มีกำลังใจในการออกกำลังกายมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรได้อีกช่องทางหนึ่ง และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการที่บุคลากรมีสุขภาพที่ดี นั่นก็คือ การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งการลดวันเวลาในการลาป่วยของบุคลากรอีกด้วย ทำให้กระบวนการทำงานไหลลี่นไม่สะดุด

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องกับองค์กรแห่งความสุข ทำให้บุคลากรสุขภาพดี ก็จะมีความสุขในการทำงาน ผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย