ให้บริการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ในช่วงโควิด

ให้บริการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ในช่วงโควิด

onlinechk

ID 2417

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์,ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากในขณะนั้นมีประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ปิดบริการหอสมุดฯ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการภายในหอสมุดฯ ทางหอสมุดฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหอสมุดฯ ในช่วงที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการภายในหอสมุดฯ และเพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ระบบขอยืมหนังสือออนไลน์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ประกอบด้วยเมนูของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนของเมนูผู้ใช้บริการนั้น ให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ วันและเวลาที่ต้องการรับทรัพยากรสารสนเทศ และในส่วนเมนูของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีผู้ใช้บริการส่งคำขอยืม ระบบจะส่งอีเมลเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ามาจัดการในระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ยืม และรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สามารถทำการปรับเปลี่ยนสถานะการยืมได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าเป็นบริการที่สร้างความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ประหยัดเวลา ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ถึงแม้จะอยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนในเรื่องของระบบ มีการใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม