โปรแกรมจำลองชั้นหนังสือ e-Book

โปรแกรมจำลองชั้นหนังสือ e-Book

2022-04-21 125448

ID 2425

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

โปรแกรมสร้าง e-book ที่ทางหน่วยงานจัดซื้อยังไม่มีฟังก์ชันในการจำลองชั้นหนังสือแบบ Online Shelf ทำให้การรวบรวมรายการหนังสือเพื่อนำเสนอผู้ใช้บริการทำได้ยากและขาดความน่าสนใจ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองชั้นหนังสือ e-book แบบออนไลน์ขึ้น โดยการสร้างชั้นหนังสือที่ต้องการแล้วเพิ่มรายการหนังสือเข้าไปในชั้น โปรแกรมจะแสดงชั้นแบบ Online Shelf ขึ้นให้ พร้อมชุดคำสั่ง HTML ที่สามารถนำไปฝังไว้ในเว็บเพจใดๆ ก็ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ชั้นหนังสือ e-book แบบ online ที่น่าสนใจ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว