โครงการย่อยงานวิจัย 7 จุดเน้น ม.อ.

โครงการย่อยงานวิจัย 7 จุดเน้น ม.อ.

feature_img

ID 643

เสนอโดย รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากการอ่านงานวิจัยเป็นภาษาที่อ่านยาก เข้าใจได้ยาก มีความซับซ้อน ได้รับความสนใจเพียงเฉพาะกลุ่มนักวิชาการเท่านั้น คนทั่วไปจึงเข้าถึงได้ยาก ทำให้การนำไปใช้ประโยชน์มีน้อยกว่าคุณค่าของงานวิจัย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เป็นการย่อยงานวิจัย 7 จุดเน้นของ ม.อ. ให้สามารถอ่านได้ง่าย เนื่องจากงานวิจัยเป็นภาษาที่มีความซับซ้อน การนำงานวิจัยมาย่อย จะทำให้ได้ภาษาที่อ่านง่ายขึ้น คนทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างจากเว็็บไซต์ “Knowlwdge Farm ความรู้สู่สังคม” โดยจะย่อยงานวิจัยให้สั้น กระชับ อ่านง่าย มีทั้งข้อความและInfographic

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทำให้งานวิจัยที่อ่านยาก สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น
  2. เป็นการนำประโยชน์จากงานวิจัยสู่สังคมได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
  3. ตอบ KPI ของสำนักวิทยบริการ เรื่อง การนำจุดเน้น 7 จุด ของ ม.อ. ไปปรับรูปแบบเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้น
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย