โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 649

เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศ ณ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และอบรมผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่บริการนี้เป็นการให้บริการเชิงลึก และเชิงรุก จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสารสนเทศที่เรามีอยู่ถึงที่ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง เจาะจง และเชิงลึก

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

อาจารย์เป็นผู้เขียนใบสั่งสารสนเทศ จากนั้นนักศึกษานำใบสั่งมาให้บรรณารักษ์ โดยมีการกำหนดขอบเขตของใบสั่งล่วงหน้า ประกอบด้วย การสืบค้นเรื่องต่างๆ การเขียนบรรณานุกรม และรายการอ้างอิง การตรวจ Turn it in และการสืบค้นข้อมูลต่างๆ บรรณารักษ์จะเตรียมข้อมูลพร้อมใช้ไว้บริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง
  • เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม