โครงการบทความวารสารใช้ง่าย…ได้ประโยชน์

โครงการบทความวารสารใช้ง่าย...ได้ประโยชน์

feature_img[1]

ID 1039

เสนอโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารฉบับพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ วาสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลภายนอก ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หอสมุดฯ มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากการสังเกตและสอบถามผู้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการบางคนไม่มีความรู้ในการใช้ห้องสมุด ไม่มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากระบบ OPAC รวมถึงไม่มีทักษะในการค้นหาบทความวารสารจากชั้น จึงต้องใช้เวลาค้นหาบทความที่ต้องการเป็นเวลานาน และบางครั้งอาจไม่พบตัวเล่มวารสารที่มีบทความที่ต้องการ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ผู้รับผิดชอบโครงการจึงสนใจจัดทำ “โครงการบทความวารสารใช้ง่าย…ได้ประโยชน์” เพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาบทความวารสารฉบับล่วงเวลา และฉบับเย็บเล่มภาษาไทย ที่มีบริการในหอสมุดฯ เป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นบทความวารสาร ที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัย เป็นการส่งเสริมการใช้วารสารฉบับพิมพ์ที่หอสมุดฯ บอกรับให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการสูงขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ใช้บริการได้รับบทความวารสารที่ต้องการ
2) ลดเวลาในการค้นหาบทความวารสารจากชั้นของผู้ใช้บริการ
3) ผู้ใช้บริการทราบวิธีการค้นหาบทความวารสารจากระบบ OPAC และการหยิบตัวเล่มวารสารจากชั้น
4) บุคลากรหอสมุดฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5) เป็นการพัฒนางานบริการใหม่ ๆ ของหอสมุด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม