เสียงสามภาษา

เสียงสามภาษา

feature_img[1]

ID 807

เสนอโดย จันทิมา จริยวัตกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันห้องสมุดมีการเปิด – ปิด บริการจะมีเวลาไม่เหมือนกันจึงประสบปัญหาผู้บริการไม่ทราบเวลาปิดบริการ และมักจะมาสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยๆ ว่าห้องสมุดปิดบริการเวลาเท่าไหร่?

ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดเปิดเพลงบรรเลงก่อนห้องสมุดปิดบริการ 15 นาที โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา ซึ่งเพลงบรรเลงไม่สื่อสารกับผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนว่าเปิดเพื่ออะไร จึงทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการว่าเปิดเพลงเพื่อไล่ให้ออกจากห้องสมุด!!

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เปลี่ยนจากการเปิดเพลงบรรเลง เป็นประกาศเสียงตามสาย โดยใช้ข้อความสื่อสารกับผู้ใช้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
  2. ลดการปะทะกับผู้ใช้บริการ
  3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม