เครื่องฟอกอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องฟอกอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

feature_img[1]

ID 962

เสนอโดย พิเชษฐ เพียรเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

จากภาระหน้าที่ในการให้บริการผลิตลื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการสอน ของกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละอองจากกระดาษ และหมึกพิมพ์ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงหาทางแก้ปัญหามลพิษทางฝุ่นละออง คิดจัดทำเครื่องฟอกอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

แนวคิดในการสร้าง จากการสังเกตที่หน้ากากพัดลมพบว่ามีฝุ่นละอองจับเป็นจำนวนมาก แสดงว่ามีฝุ่นละอองปลิวอยู่ในอากาศ ผ่านพัดลม และส่วนที่ไม่ผ่านจะเกาะติดที่หน้ากาก หากเป่าพัดลมลงในน้ำ หรือแผ่นกรองก็จะสามารถดักฝุ่นได้จำนวนมาก ประกอบกับขณะนี้มีพัดลมที่ใช้กำลังไฟฟ้ากระแสตรง 12-24 V ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยตรง ไม่ต้องแปลงเป็นกระแสสลับ ซึ่งสามารถมาประกอบเป็นเครื่องฟอกอากาศได้ เป็นพลังงานสะอาด ใช้ไม่หมด และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

แก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองกระดาษ หมึก ในอากาศของห้องพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งความสุข

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม