หนังสือมหัศจรรย์ ภาษาอาเซียน

หนังสือมหัศจรรย์ ภาษาอาเซียน

feature_img

ID 653

เสนอโดย วิษณุ เพชรประวัติ, คณิสร รักจิตร, อนุภาพ ด้วงนิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หนังสือ AR เป็นหนังสือมหัศจรรย์ สามารถทำให้การนำเสนอมีความดึงดูดน่าสนใจมากกว่าหนังสือธรรมดาทั่วไป ทำให้ผู้ได้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนรู้ประเภทดีวีโอำด้ โดยอาศัยอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ

  1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอาเซียน
  2. ออกแบบหนังสือ
  3. ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
  4. จัดพิมพ์สื่อ (หนังสือ)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกระตุ้น และดึงดูดใจผู้เรียนให้อยากสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องนั้น
  2. ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงตัวเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
  3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม