วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้บริการด้วย Microsoft Power BI

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้บริการด้วย Microsoft Power BI

111

ID 2411

เสนอโดย คมกริช รุมดอน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การศึกษาพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยข้อมูลมหาศาล (Big Data) ของหน่วยงาน ซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมส่วนใหญ่อาศัยการสังเกต และข้อมูลทางสถิติเป็นหลัก ซึ่งกระบวนดังกล่าวปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากข้อจํากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกได้ จากการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้บริการแด่ผู้ใช้บริการ ทำให้หอสมุดฯ กลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการไว้เป็นจำนวนมากแต่ยัง ไม่ได้นํา Big Data เหล่านี้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ หรือทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการนั้นมีผู้ใช้บริการประเภทใดเป็นผู้ยืม ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดถูกยืมมากที่สุดและน้อยที่สุด เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารเทศของผู้ใช้บริการในหอสมุดฯ เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของหอสมุดฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหอสมุดฯ จะทำให้ทราบพฤติกรรม กลุ่ม หรือประเภทของผู้ใช้บริการ สามารถนําผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการของหอสมุดฯ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล:

1) คัดเลือกข้อมูล (Data Collection) จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดระบบอัตโนมัติ (Data Warehouse) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการคัดเลือกข้อมูลด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Selected) โดยการกำหนดคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 446,720 รายการ (2) เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ จำนวน 16,882 รายการ และ (3) เป็นข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม จำนวน 127,171 รายการ

2) รวบรวมข้อมูล (Data Selection) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ ข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลสมาชิก โดยทำการดึงข้อมูลจากฟิลด์ (Field) ที่อยู่ในตาราง (Table) ในรูปแบบคำสั่ง SQL Command

3) ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากชุดข้อมูล โดยการพิจารณารายการ (Record) ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพ และรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight Analysis) การยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบแผนภูมิ

4) นำเสนอข้อมูล (Presentation) โดยการแสดงข้อมูลในรูปแบบรูปภาพนิ่ง (Data Visualization) ในลักษณะแผนภูมิต่าง ๆ และออกแบบหน้าจอแสดงผล (Dashboard) ให้สวยงาม

5) นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกไปใช้ประโยชน์ (Utilization) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการดูแนวโน้มการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภท

งบประมาณ: ไม่มี

ผู้ดำเนินการ: นายคมกริช รุมดอน

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการศึกษาจะนำมาสู่การได้มาของสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดบริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การวางแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดได้อย่างคุ้มค่า

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์การจัดบริการใหม่ ๆ หรือวางแผนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างคุ้มค่า

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว