ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2

ลิฟท์ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่ 1 สู่ชั้นที่ 2


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 659

เสนอโดย นิติพร สุนทรนนท์, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ใช้แรงงานคนในการขนทรัพยากรสารสนเทศ จากชั้น 1 สู่ ชั้น 2 (ตึกเก่า) ทำให้เสียเวลา ได้ปริมาณงานน้อย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำลิฟท์ขนทรัพยากร จากชั้น 1 สู่ ชั้น 2 (ตึกเก่า) โดยใช้แรงงานคนผ่านการปั่นจักรยานออกกำลังกาย / โซล่าเซลล์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดภาระการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้แรงงานคน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. ได้นวัตกรรมใหม่
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย