ระบบ OAR KRADONG

ระบบ OAR KRADONG

28906-768x464

ID 3169

เสนอโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามสนับสนุนข้อมูลฯ
ตำแหน่ง อื่นๆ
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สารสนเทศจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันสำนักวิทยบริการมีระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ในการปฏิบัติงานจำนวนมาก โดยระบบแต่ละระบบจะพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละ่งาน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรายงานสารสนเทศในภาพรวมของสำนักวิทยบริการได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรกระจัดกระจาย ต้องค้นหาจากหลายแหล่ง

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

สำนักวิทยบริการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเพื่อการรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศที่สำคัญในการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการ ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วในที่เดียวกัน กำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศของสำนักวิทยบริการทั้งองค์กรได้จากแหล่งเดียว คือ ระบบ OAR KRADONG ลดเวลา เพิ่มความสะดวก สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจอย่างทันท่วงที

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย