ระบบแจ้งหนังสือใหม่ภาษาต่างประเทศ

ระบบแจ้งหนังสือใหม่ภาษาต่างประเทศ

Screenshot 2023-04-26 201101

ID 1632

เสนอโดย กุลวดี ทัพภะ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันการรายงานผลการจัดหาหนังสือใหม่ต่างประเทศ จะรวบรวมรายชื่อในโปรแกรม Microsoft Excell แล้วส่งอีเมลแจ้งให้กับผู้ใช้ โดยจะส่งไฟล์ Excell แจ้งผู้ใช้ทุกเดือน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ รายการหนังสือที่เคยแจ้งไว้จะหายไปในแต่ละเดือน ผู้ใช้ลบอีเมลที่เคยแจ้งหนังสือใหม่ จึงไม่สามารถค้นหาหนังสือของเดือนที่ผ่านมาได้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

รวบรวมรายชื่อหนังสือเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ Google Site มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการแจ้งหนังสือใหม่ โดยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ สืบค้นตามหมวดหมู่ของหนังสือได้ และได้นำบริการ DDJFK มาร่วมบริการให้แก่ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้พบรายชื่อหนังสือที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถส่งคำขอเพื่อขอใช้หนังสือได้ ห้องสมุดจะนำส่งหนังสือถึงคณะตามวันและเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เพิ่มความสะดวกในการทำงานของฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการสืบค้นหนังสือใหม่ของห้องสมุด
  3. ได้ส่งเสริมการใช้หนังสือของผู้ใช้บริการ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เป็นระบบเพื่อการบริการสารสนเทศ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม