ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวของสำนักวิทยบริการ (OAR One Search)

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวของสำนักวิทยบริการ (OAR One Search)

28

ID 2409

เสนอโดย กมลทิพย์ หลงหา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งในส่วนของการบริการทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ การอบรม และการบริการผลิตสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสำนักวิทยบริการมีระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลทั้งหมด จำนวน 141 ระบบ โดยแยกเป็น ระบบสนับสนุนผู้ใช้บริการ จำนวน 100 ระบบ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 35 ระบบ และระบบสนับสนุนชุมชน จำนวน 6 ระบบ ซึ่งระบบที่มีอยู่กระจัดกระจาย ส่งผลให้ผู้ใช้มีความยุ่งยากและไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการและทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บอกรับฐานข้อมูลซึ่งใช้งบประมาณไปหลายล้านบาทต่อปี แต่สถิติและปริมาณการเข้าใช้งานฐานข้อมูลราคาแพงดังกล่าวยังน้อยมาก และผู้ใช้บริการบางส่วนยังไม่ทราบว่ามีฐานข้อมูลอะไรบ้าง เข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้จากที่ไหน ซึ่งสำนักวิทยบริการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการอยู่บ่อยครั้งที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ ระบบใช้งานยากผู้ใช้ต้องจดจำระบบสารสนเทศทั้งหมด 141 ระบบที่อยู่กระจัดกระจายกันเพื่อเข้าถึงบริการและทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงปัญหาข้อมูลการติดต่อบุคคลากรของสำนักวิทยบริการ ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรมีปัญหาการค้นหาเบอร์ติดต่อบุคคลากร อีเมล์ เบอร์โทรจุดบริการต่าง ๆ เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานบริหาร ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงทำให้การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลากรแต่ละฝ่ายแยกกัน จึงให้ยากต่อการค้นหาข้อมูล

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดโครงการเรื่อง ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวของสำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นเครื่องมือประเภท Search Engine ที่ได้แนวคิดมาจากเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลชื่อดัง Google.com มาอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเพียงพิมพ์คำค้นในสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการโดยไม่ต้องสนใจว่าระบบสารสนเทศทั้ง 141 ระบบจัดเก็บอยู่ที่ใด ระบบ OAR One Search จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหลังจากเปิดให้บริการระบบ OAR One Search ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ใช้บริการมีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล บุคคลากรภายในมีความสะดวกในการค้นหาระบบปฏิบัติงาน ของสำนักวิทยบริการ รวมถึงข้อมูลการติดต่อจุดบริการต่าง ๆ ด้วย และส่งผลให้จำนวนสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลราคาแพงหลายล้านบาทต่อปีมีสถิติการใช้งานเพิ่มมากขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จ่ายไปในแต่ละปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) สำนักวิทยบริการได้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวที่มีประสิทธิภาพ

2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวของสำนักวิทยบริการ

3) เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4) ช่วยให้สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลราคาแพงหลายล้านที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บอกรับฐานข้อมูลเหล่านั้นมีสถิติการใช้งานเพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางเดียวที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม