ระบบสายพานลำเลียงหนังสือคืนผ่านตู้ สู่งานบริการยืม-คืน

ระบบสายพานลำเลียงหนังสือคืนผ่านตู้ สู่งานบริการยืม-คืน


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 658

เสนอโดย ทับทิม บุญทอง, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, นิติพร สุนทรนนท์, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องออกไปไขกุญแจแล้วเอาทรัพยากรสารสนเทศออกมาสู่งานบริการยืม-คืน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ใช้ระบบสายพานลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากตู้รับคืน ไปสู้งานบริการยืม-คืน โดยตรง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดภาระการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศจากตู้รับคืน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. ได้นวัตกรรมอีก 1 นวัตกรรม
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว