ระบบลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่งานบริการสารสนเทศ

ระบบลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่งานบริการสารสนเทศ

feature_img

ID 657

เสนอโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, นิติพร สุนทรนนท์, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การขนทรัพยากรสารสนเทศ ต้องใช้แรงงานคน ทำให้เสียเวลา ได้ปริมาณงานน้อย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้เครื่องทุ่นแรง (ประโยชน์จากใต้ทางเชื่อมระหว่างอาคารเป็นช่องทางลำเลียง)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลำเลียงทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างอาคาร
  2. ได้ปริมาณงานมากขึ้น
  3. ลดภาระการใช้แรงงานคน
  4. ได้นวัตกรรมใหม่
  5. ประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์กับระบบนี้
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย