ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

Screenshot 2023-04-26 195930

ID 1646

เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบัน บริการยืมระหว่างห้องสมุด มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ใช้บริการจะต้องมากรอกแบบฟอร์มคำขอที่บริการตอบคำถาม จากนั้นบรรณารักษ์รับคำขอและส่งคำขอไปยังห้องสมุดที่ผู็ใช้บริการร้องขอ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการการยืมได้ด้วยตนเอง ต้องรอให้บรรณารักษ์โทรแจ้ง หรือต้องโทรกลับมาถามยังห้องสมุดเอง นอกจากนี้ทุกครั้งที่เขียนคำขอหอสมุดต้องสิ้นเปลืองทรัพยกรกระดาษ และสิ้นเปลืองค่าโทรศัพท์ในการโทรแจ้งสถานะของการยืมแก่ผู้ใช้บริการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาระบบยืมระหว่างห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการสามารถกรอกคำขอออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการยืมได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดขั้นตอนในการเขียนคำขอ ผู้ใช้บริการสามารถกรอกคำขอจากที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาห้องสมุด
  2. ลดขั้นตอนการสอบถามสถานะการยืมจากห้องสมุด โดยผู็ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการยืมได้ด้วยตนเอง
  3. ลดทรัพยากรกระดาษ และค่าโทรศัพท์
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม