ระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด

ระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด

สกรีนช็อต 2022-04-12 162438

ID 2380

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

จากการรวมศูนย์ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้ระบบตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานีไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบหนี้และควบคุมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีหนี้สินกับห้องสมุดได้ ส่งผลให้ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาหอสมุดฯ ประสบปัญหาผู้ใช้มีหนี้สินคงค้างเป็นจำนวนมาก และห้องสมุดไม่สามารถติดตามได้ (ปี 2564 ค้างชำระ 38495 บาท ข้อมูลเมื่อ 7/12/654)

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมจำนวนหนี้ที่เกิดจากการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดให้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้ โดยหน้าที่ของระบบสารสนเทศนี้จะทำการส่งข้อมูลสมาชิกบุคคลภายในประเภทนักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างกับห้องสมุดไปยังงานทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ทางผู้ดูแลได้ทำการระงับสิทธิ์การลงทะเบียนของนักศึกษาเหล่านั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะทำการชำระหนี้สินเสร็จสิ้น นอกจากนี้ตัวระบบยังรองรับการติดตามทวงหนี้สินผู้ใช้อีกด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. หอสมุดฯ สามารถควบคุมจำนวนหนี้ที่เกิดจากการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ให้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้
  2. การติดตามหนี้สินของห้องสมุดทำได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. งานทะเบียนฯ วิทยาเขตปัตตานี สามารถควบคุมสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนและการขอจบการศึกษาของนักศึกษาที่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยได้
  4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะหนี้ของตนเองกับห้องสมุดได้อย่างสะดวก ทำการชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม