ระบบติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) สำนักวิทยบริการ

ระบบติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) สำนักวิทยบริการ

Screenshot 2023-04-26 191917

ID 3174

เสนอโดย นางสาวซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ด้วยปัจจุบันได้เก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้วย EXCEL จึงมีโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหาย และยากต่อการวิเคราะห์คำนวณ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เพื่อให้สะดวกในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดสำนักวิทยบริการ หลีกเลี่ยงที่จะเกิดข้อมูลสูญหายและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายและรวดเร็ว จึงต้องการพัฒนาระบบให้ทันสมัยมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหาร บุคลากร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

สามารถเก็บข้อมูลในระบบได้หลายปี

 

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม