ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการของฝ่ายเทคโนฯ

ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการของฝ่ายเทคโนฯ

server-5451985_1280

ID 4874

เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร, นิชดา นวลละออง
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
  • มีการเก็บข้อมูลผ่าน Google Form
  • ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในด้านต่าง ๆ
  • ไม่สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  • สามารถแสดงผล สารสนเทศ และสรุปผล
  • สามารถใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเพื่อส่งเสริมบริการได้อย่างตรงจุด
  • รับฟังเสียงและข้อคิดเห็น (VOC) จากลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • นำข้อมูลตอบโจทย์ TQA สำนักฯ เชื่อมต่อกับ OAR Digital Press
  • นำข้อมูลวางแผนการบริหารหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต
  • สร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายตลาด/สร้างการรับรู้ในอนาคต
  • Mapping ลูกค้าและการกระจายตัวตามท้องถิ่น
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ตอบสนองผู้ใช้บริการและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนาและวางแผนการให้บริการในอนาคต

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม