ระบบจองห้องเรียน อาคารเรียนรวม 19,58

ระบบจองห้องเรียน อาคารเรียนรวม 19,58

feature_img

ID 4869

เสนอโดย วิษณุ เพชรประวัติ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม และทีมงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สภาพปัจจุบัน

1.อาคารเรียนรวมในปัจจุบันไม่มีระบบการจองห้องเรียน

2.ผู้รับบริการต้องเดินทางมายังอาคารเรียนรวมเพื่อมาขอใช้บริการ

3.จนท.ตรวจสอบในระบบ intranet psu เพื่อตรวจสอบคาบว่าง

4.เมื่อตรวสอบคาบว่างได้แล้ว ผู้รับบริการมากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ จนท.ประจำอาคาร

5.จนท.ประจำอาคารเขียนรายละเอียดขอใช้ลงบนกระดานที่อาคารเรียนรวม

6.จนท.ต้องตรวจสอบบนกระดานทุกครั้งเมื่อต้องการทราบว่าห้องเรียนห้องไหนว่างจากการขอใช้บ้าง

ปัญหาที่พบ

1.ไม่สะดวกในการจองห้องทั้ง จนท.ประจำอาคารและผู้ขอใช้บริการ

2.ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลการขอใช้บริการจองห้องแบบออนไลน์

ระบบจองห้องเรียน อาคารเรียนรวม 19,58

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1.มีระบบจองห้องเรียนอาคารเรียนรวมที่สามารถจองได้ทุกที่ทุกเวลา และตรวจสอบได้

2.สามารถเก็บข้อมูลการใช้ห้องเรียนนอกตารางเรียนการสอนได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดเวลาในการขอใช้บริการทั้งของ จนท. และผู้รับบริการ

2.ลดปัญหาการจองห้องเรียนซ้ำซ้อนกัน

3.สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการห้องเรียนและการจัดตารางเรียนได้

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย