ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 672

เสนอโดย จันทิมา จริยวัตกุล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

1. สภาพปัญหา/อุปสรรคก่อนการปรับปรุง

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนั้น

มีปัญหาหนึ่งที่ประสบคือทำอย่างไรจึงจะสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เสร็จแล้วหรือที่จัดเข้ามาใหม่

ขึ้นจัดเรียงบนชั้นได้ถูกต้องรวดเร็ว

เพื่อให้ผู้ใช้บริการหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันตามความต้องการ

เพื่อลดปัญหาการหาทรัพยากรสารสนเทศไม่พบบนชั้นให้มากที่สุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน

ในการปฏิบัติงานพบว่าในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ที่เรียงตาม Running Number

(ระบบให้ลำดับเลข) มีปัญหาในเรื่องการจัดชั้นให้ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสรุปลักษณะของปัญหาคือ

1. วิทยานิพนธ์จะมีขนาดรูปเล่มที่หลากหลาย บางเล่มมี 2 ฉบับ

ซึ่งการจัดเรียงในแต่ละชั้นกำหนดให้เรียงจำนวน 30เล่ม/ชั้น โดยเรียงตาม Running Number (ระบบให้ลำดับเลข)

จาก 0001-0030 ไปตามลำดับ

ทำให้ในแต่ละชั้นจะแน่นมาก วิทยานิพนธ์บางเล่มต้องนำไปใส่ชั้นอื่นที่ว่าง

ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้

2. Running Number ซ้ำกัน

3. Running Number บางช่วงเลขขาดหายไป

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

2. ขั้นตอนการปรับปรุง
2.1 ขยายชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตาม Running Number โดยเรียงตามลำดับจำนวน 25 เล่ม/ชั้น จากเดิมที่กำหนดให้เรียงจำนวน 30เล่ม/ชั้น
2.2 วิทยานิพนธ์ที่มี Running Number ซ้ำกัน ให้คงไว้ที่ชั้นจำนวน 1 เล่ม อีก 1 เล่ม นำส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำไปแก้ไขเลข Running Number ไม่ให้ซ้ำกัน
2.3 จดบันทึก Running Number บางช่วงเลขขาดหายไป ส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและบันทึกข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข
2.4 พิมพ์ Running Number เพื่อติดชั้น ในแต่ละชั้นจะมีวิทยานิพนธ์อยู่จำนวน 25 เล่ม/ชั้น โดยเริ่มจาก 0001-0025 ไปตามลำดับ
2.5 พิมพ์ลำดับเลขชั้น ให้มีขนาดเท่ากับ Running Number ซึ่งจะเรียงจากลำดับที่ 1 ไปตามลำดับชั้น
2.6 พิมพ์ลำดับเลขสำหรับติดที่สันวิทยานิพนธ์ ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีจำนวน 25 เล่ม/ชั้น พิมพ์ขนาดพอเหมาะกับสันวิทยานิพนธ์
2.7 ตัด/ติดลำดับเลขชั้นที่ชั้นวิทยานิพนธ์ โดยเรียงลำดับจากเลขน้อยไปหามาก จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง
2.8 ตัด/ติดลำดับเลขชั้นที่สันวิทยานิพนธ์ ลำดับเลขที่ติดที่ชั้นกับที่สันวิทยานิพนธ์จะต้องสัมพันธ์กัน
2.9 นำตัวเล่มวิทยานิพนธ์มาวัดระยะจากขอบสันให้ลูงขึ้นมาประมาณ 7 เซนติเมตร
2.10 นำลำดับเลขชั้นมาติดที่สันหนังสือเหนือเลขเรียกหนังสือตามระยะที่วัดไว้
2.11 ใช้สติ๊กเกอร์ใสติดทับบนลำดับเลขชั้น
2.12 นำวิทยานิพนธ์ขึ้นชั้นให้ตรงกับลำดับเลขชั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3. สภาพและผลที่ได้รับหลังการปรับปรุง
1. ทำงานได้เร็ว สะดวกขึ้น
2. ช่วยในเรื่องอ่านชั้น และขึ้นชั้นได้เร็วขึ้น
3. ถ้าเรียงหนังสือผิดชั้นจะสังเกตได้ชัด
4. สะดวกในการแยกหนังสือตามหมวดเป็นรายชั้น

4. ภาพถ่ายแสดงการปรับปรุง

5. กำหนดแล้วเสร็จ
ระบบการให้ลำดับเลขชั้นประเภทวิทยานิพนธ์ที่เรียงตาม Running Number ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และจะมีการปรับปรุงระบบการให้ลำดับเลขชั้นประเภทวิทยานิพนธ์ที่เรียง
ตามระบบทศนิยมดิวอี้ในลำดับต่อไป
6. ผู้ดำเนินการ
นางสาวจันทิมา จริยวัตกุล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
นางสาวนุสรา แดงสุข เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
5. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับปรุง –

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม