ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ

LINE_ALBUM_18766 Design Thinking_๒๓๐๗๒๘_40

ID 4828

เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย, กมลทิพย์ หลงหา, คมกริช รุมดอน, ถกลรัตน์ ทองได้หนู, นุสรา แดงสุข
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ หรืองานเทคนิค มีขั้นตอนที่หลากหลาย กระบวนการมีความซ้ำซ้อน ทำให้เสียเวลาในการนำทรัพยากรออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานของงานเทคนิค จึงได้มีแนวคิดที่จะปรับกระบวนการทำงานบางขั้นตอนที่มีความซ้ำซ้อน มีระยะเวลาและระยะทางที่สามารถลดออกได้ ด้วยการนำระบบจัดการสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้นพร้อมออกบริการสู่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ข้อมูลนำเสนอเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ช่วยลดระยะเวลาและระยะทางในการทำงานให้เร็วขึ้น
  2.  ช่วยให้สามารถทราบเส้นทางการทำงานและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและติดตามทรัพยากรสารสนเทศ
  3. ช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  4. เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกัน
  5. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม