ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้

ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้

feature_img

ID 647

เสนอโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่บุคลากรไม่ทราบ ในบางครั้งต้องเปิดเข้าไปดูระเบียบในระบบสารสนเทศ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้คำตอบ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เจ้าหน้าที่การเงินได้รวบรวมระเบียบต่างๆ ที่บุคลากรสอบถามเป็นส่วนใหญ่ มาจัดในรูปแบบของปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้สะดวกในการค้นหาระเบียบให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทำให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาระเบียบ
  2. ทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน
  3. เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร / เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องในการค้นหาระเบียบของตนเอง
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว