นวัตกรรมการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบเสมือนจริง InDesign Interactive SWF (Shockwave Flash)

นวัตกรรมการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบเสมือนจริง InDesign Interactive SWF (Shockwave Flash)

feature_img[1]

ID 1026

เสนอโดย ณัฐณรงค์ วิทยธาดา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

แต่เดิมเทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นระบบการพิมพ์แบบตั้งโต้ะ (Desktop Publishing or DTP) เป็นการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล (Personal Computer) นำมาใช้ในการประมวลผล , โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) นำมาสร้างตัวอักษร โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก เช่น  โฟโตชอป (Photoshop) นำมาสร้างภาพประกอบ โปรแกรมที่ช่วยรวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าเป็นหน้า เช่น โปรแกรม เพจเมคเกอร์ (PageMaker) และส่งไปยังเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ต่อมามีการพัฒนาการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยการใช้ระบบ Electronic มากขึัน เช่น eBook, ePub,  eMagazine เป็นการ Export ต้นฉบับของสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing เดิมออกมาในรูปแบบของ PDF นำไปสู่กระบวนการเปิดให้ดาวน์โหลดแบบ eBook หรือ ePub บนอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของตัวอักษรและภาพที่สามารถย่อขยายได้เพียงเล็กน้อย
ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา Electronic Document ให้เป็น “Digital Publishing”  โดยการนำเนื้อหาที่มีอยู่ มาสอดแทรกความน่าสนใจให้คนสามารถมีส่วนร่วมกับการอ่านนั้นได้ (Interactivity) เช่น การเชื่อมต่อแบบ Hyperlink เพื่อการแบ่งปันเนื้อหา การเคลื่อนไหวของภาพนิ่งหรือวีดีโอ รวมถึงเกมส์ประเภท Interactive  ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ง่ายขึ้น และยังสามารถอัพเดทข้อมูลได้อีกด้วย
โปรแกรมที่เอื้อต่อการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบ Digital Publishing ได้แก่ โปรแกรม Adobe Indesign Creative Cloud 2017 ซึ่งสามารถแสดงผลเสมือนจริงได้

 

 

 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จากคุณสมบัติของโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบและจัดหน้าโดยโปรแกรม Adobe Indesign ให้สามารถแสดงผลแบบ Interactive เสมือนการอ่านหนังสือจริง โดยการ Export ต้นฉบับของสิ่งพิมพ์แบบ ShockWave Flash) คือ ไฟล์ Flash ที่สมบูรณ์และไม่สามารถแก้ไขด้วยโปรแกรม Macromedia Flash หรือ Adobe Flash หรือโปรแกรมแฟลชต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของแอนิเมชั่นหรือเกมที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ต

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)  เป็นการออกแบบและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ที่ไม่เคยมีการก่อนในสํานักวิทยบริการ
2.เป็นการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)  เป็นการปรับปรุงกระบวนหรือลดขั้นตอนการทำงานดังนี้
2.1 วิธีการของการพิมพ์แบบเดิม (Desktop Publishing ) เมื่อออกแบบสำเร็จแล้ว ก็จะทำการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ประเภทสี (Laser Color  หรือ Inkjet Color )  ระบบใดระบบหนึ่ง ทําให้เกิดการค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เผยแพร่  ค่าเข้าเล่ม ค่าจัดการอื่นๆ แต่ด้วยวิธีการของสิ่งพิมพ์แบบ Digital Publishing สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เผยแพร่ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คุ้มค่า
2.2  เป็นการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบเสมือนจริง Interactive SWF (Shockwave Flash) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสํานักวิทยบริการได้
3.เป็นการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป ได้ศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้านการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ  Digital Publishing Interactivity
จนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว