ถังขยะล้อเลื่อน

ถังขยะล้อเลื่อน

feature_img

ID 664

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ทุกอาคารมีถังขยะและถังขยะล้ม มีขยะเลอะพื้นเพราะสุนัขที่ไปหาอาหาร

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ทำรถวางถังขยะแบบมีล้อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ถังขยะไม่ล้ม ไม่มีขยะสกปรกพื้น ลดเวลาทำงาน และเคลื่อนย้ายขยะได้สะดวก

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว