ต้นไม้ดูดสารเคมีในห้องพิมพ์

ต้นไม้ดูดสารเคมีในห้องพิมพ์

feature_img

ID 669

เสนอโดย ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สารเคมีในห้องทำงานเกิดจากเครื่องพิมพ์เอกสารเป็นหลัก และกระดาษใหม่ที่นำมาใช้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

?

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดสารเคมีในห้องทำงาน ทำให้อากาศดีขึ้น หายใจดีขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว