การกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวีซีภายในตัวเล่มหนังสือ

การกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวีซีภายในตัวเล่มหนังสือ

Screenshot 2023-04-26 193101

ID 2375

เสนอโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

จากสถานการณ์การแพ่ละบาดของโควิด-19 ทางสำนักวิทยบริการยังคงให้บริการยืมคืนหนังสือแกผู้ใช้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส ทางสำนักจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดเชื้อดังกล่าว ซึ่งข้อจำกัดของแสงยูวีซีคือไม่สามารถทะลุผ่านเข้าภายในตัวเล่มได้ ดังนั้นจึงได้พัฒนาวิธีการให้แสงยูวีซีสามารถส่องเข้าไปภายในตัวเล่มหนังสือ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ได้นำหลักการทำงานเครื่องนับธนบัตรมาประยุกต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่อาจจะปนเปื้อนมากับหนังสือ เนื่องจากว่า เชื้อโรคมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และลักษณะการใช้งานหนังสือโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการเปิดหนังสือ เพื่อรับข้อมูลที่อยู่ภายในตัวเล่ม ดังนั้นจึงมีความเป็นได้ว่า หากผู้ใช้งานหนังสือเล่มนั้นเป็นผู้ที่มีเชื้อโควิดอยู๋ ก็จะทำให้เชื้อโควืดติดมากับหนังสือได้ ซึ่งโดยปกติแล้วการใช้แสงยูวีซีกำจัดเชื้อไวรัส สามารถกำจัดได้เฉพาะที่แสงส่องถึงเท่านั้น แสงไม่สามารถส่องทะลุเข้าไปถึงภายในตัวเล่มได้ ดังนั้นการนำหลักการทำงานของเครื่องนับธนบัตรมาประยุกต์ สามารถทำให้หนังสือเปิดหน้าขึ้นเองได้ ส่งผลทำให้แสงยูวีซ๊สามารถส่องเข้าถึงภายในตัวเล่มได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนภายในตัวเล่มหนังสือได้

2.ลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวีซี

3 สร้างตวามพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว