กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

กล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะทำงาน

feature_img

ID 665

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

บนโต๊ะทำงานทุกๆ คน จะไม่มีที่เก็บของที่เป็นสัดส่วน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำกล่องเก็บอุปกรณ์เพื่อเก็บของให้เป็นสัดส่วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดเก็บ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว