กระถางต้นไม้ลายรูปทรงอิสระ

กระถางต้นไม้ลายรูปทรงอิสระ

feature_img

ID 667

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันต้องซื้อกระถางต้นไม้เพื่อมาวางหน้าห้องน้ำ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ขึ้นเองเพื่อนำไปวางไว้ในห้องน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว