โครงการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2559

เสนอโดย กมลทิพย์ หลงหา, คมกริช รุมดอน
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, จุฑารัตน์ ปานผดุง,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธ์,กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, จันทิมา จริยวัตกุล,นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง,ศลิษา เลื่ยมสุวรรณ,ถกลรัตน์ ทองได้หนู,นูรียะห์ ดาแซ,นุสรา แดงสุข, แน่งน้อยดวง สุริยา, อรอนงค์ พึงจิตต์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร บัสซาม อุมาลี อิฮซัน สือแต มัรวาน จูแซ และซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
กลุ่มไอเดีย
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย, กมลทิพย์ หลงหา, คมกริช รุมดอน, ถกลรัตน์ ทองได้หนู, นุสรา แดงสุข
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, มัรวาน จูแซ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, กมลทิพย์ หลงหา, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ