Burns Calories season 2

Burns Calories season 2

feature_img
ID: IN001644531012561
ชื่อเรื่อง ฺBurns Calories season 2
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
คลังปัญหา
เสนอโดย ศลิษา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอเมื่อ 31 มกราคม 2561

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล ปัจจุบันเรามุ่งเน้นเรื่องของการทำงานหนัก แต่หลงลืมเรื่องการใส่ใจสุขภาพ จึงทำให้เกิดภาวะสุขภาพของบุคลากรไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และเมื่อบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี จะสังเกตได้ว่า โดยส่วนใหญ่จะมีภาวะคอเลสเตอรอลสูง มีไขมันในร่างกายมากเกินกว่าความจำเป็น เนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันและมีน้ำตาลสูง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรในระยะยาว

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ทีมงานจึงได้คิดที่จะส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยผ่านโครงการ Burns Calories season 2 เนื่องจากใน season แรก ผลตอบรับในการดำเนินการเป็นไปด้วยดี และมีเสียงเรียกร้องให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งใน season 2 ทางทีมคณะกรรมการได้คิดที่จะเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันในวันพุธ และปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยแบ่งทีมกันเพื่อช่วยกันลดค่า BMI ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน และพิจารณาให้กลุ่มที่ทำผลงานได้ดี มีกำลังใจด้วยของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากเพื่อนสมาชิก Burns Calories

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมคณะกรรมการ คิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และอีกทั้งการที่บุคลากรมีการออกกำลังกายเป็นทีม ทำให้มีกำลังใจในการออกกำลังกายมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรได้อีกช่องทางหนึ่ง และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการที่บุคลากรมีสุขภาพที่ดี นั่นก็คือ การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งการลดวันเวลาในการลาป่วยของบุคลากรอีกด้วย ทำให้กระบวนการทำงานไหลลี่นไม่สะดุด

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องกับองค์กรแห่งความสุข ทำให้บุคลากรสุขภาพดี ก็จะมีความสุขในการทำงาน ผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: กุลวดี ณัฐธยาน์ นุสรา จันทิมา สุภาวดี นูรียะห์
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 24 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ยื่นเสนอโครงการ