โครงการ Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ชื่อผลงาน โครงการ Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เสนอโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
  • กมลทิพย์ หลงหา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัยนั้น หอสมุดฯ จัดให้บริการที่ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มีผู้ใช้บริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจำนวนมากที่เข้าถึงตัวเล่มจริงบนชั้นโดยไม่ผ่านการสืบค้น OPAC ก่อน นอกจากความล่าช้าในการค้นหาตัวเล่มบนชั้นแล้ว ยังเกิดความยุ่งยากในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของสิ่งพิมพ์ชื่อเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่า หากต้องการดาวน์โหลดฉบับเต็มก็จะต้องกลับไปสืบค้นที่ OPAC / สืบค้นผ่านฐานข้อมูลอีกครั้ง หรือใช้วิธีถ่ายสำเนาเอกสาร เนื่องจากไม่ทราบว่ามีบริการให้ดาวน์โหลดด้วย ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้บริการและทำให้การใช้งานสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยมีจำนวนน้อยลง ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้พัฒนานวัตกรรมให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกน QR Code ที่หน้าปกวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ภายใต้โครงการ Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ