โครงการระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่เครื่อง OPAC

ชื่อผลงาน โครงการระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่เครื่อง OPAC
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ภัทธ์ เอมวัฒน์
  • ชารีฟ ลามาก
  • ฟิกรี เจ๊ะนุ๊
  • แวมูฮามะ มะดีเยาะ
  • กลสมรรถ พจนาวาณิชย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีเครื่องสำหรับบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) จำนวน 26 เครื่อง ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงตัวเล่มบนชั้น อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานเครื่องเพื่อการสืบค้น เครื่องดังกล่าวจะถูกเปิดทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ ทางงานบริการสารสนเทศและงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความคิดเห็นร่วมกันในการประยุกต์ใช้เครื่องเหล่านี้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางห้องสมุดถึงผู้ใช้บริการในลักษณะ Digital Signage เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว 4 จุด จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) เป็นที่นิยมใช้ในงานประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลบนเครื่อง OPAC ในลักษณะ screen saver เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้งานเครื่อง โดยใช้โปรแกรม XIBO ที่เป็น Open Source ทางด้านนี้โดยเฉพาะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนกับที่มีบริการอยู่แล้วในตัวอาคาร การดำเนินงานจะมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาการทำงานของ XIBO Screen Saver 2) ติดตั้ง XIBO Server และ XIBO Client และ 3) ตั้งค่าการเชื่อมต่อและการโหลดข้อมูลข่าวสารขึ้นมาแสดงผลที่ XIBO Client

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ