โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border)

ชื่อผลงาน โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border)
เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • บุคลากรสำนักวิทยบริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าระดับครัวเรือนเพื่อพึ่งตนเอง รับมือภัยพิบัติและลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนเพื่อการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์จริงเชิงประจักษ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยต่อยอดจากโครงการคนบันดาลไฟ โดยผู้อบรมโซลาร์เซลล์จะกลายเป็นหนังสือที่มีชีวิตในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้ผู้ที่สนใจ สร้างความตระหนักในการผลิตพลังงานใช้เองได้ส่วนหนึ่งในระดับครัวเรือน ระดับองค์กร หน่วยงาน นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงให้เกิดในระดับชุมชนร่วมกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้ รู้เท่าทันพลังงาน จนเกิดเป็นเครือข่ายพลังงานในระดับพื้นที่ จะสร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้กับเซลล์ครัวเรือน เซลล์ชุมชน เกิดเป็นต้นแบบในการพึ่งตนเอง และสามารถจะรับมือภัยพิบัติได้ในยามที่เกิดภัยพิบัติเช่น อุทกภัย พายุ น้ำท่วมในพื้นที่

โครงการนี้จึงมีความสำคัญในการร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับทุกภาคส่วน ในการทำงานร่วมกัน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านพลังงาน และร่วมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง โดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้เกิดการใช้ได้จริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 3 จังหวัดเพื่อการติดตั้งโรงพยาบาลละ 100 กิโลวัตต์

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ