ระบบ KPIs สำนักวิทยบริการ

ชื่อผลงาน ระบบ KPIs สำนักวิทยบริการ
เสนอโดย นางสาวซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล
  • นายภัทธ์ เอมวัฒน์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

ระบบ KPIs สำนักวิทยบริการ เป็นระบบสำหรับเก็บข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมดของสำนักวิทยบริการ รวมทั้ง 3 ฝ่าย โดยเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร บุคลากร

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ