ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web

ชื่อผลงาน ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web
เสนอโดย นูรียะห์ ดาแซ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ชารีฟ ลามาก,ยุวดี ฮ่อสกุล
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

เนื่องด้วยมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการทำผลงาน และได้มอบผลงานให้แก่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  ซึ่งเมื่อเจ้าของผลงานต้องการหนังสือตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อนำไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งต่างๆ  ก็จะมีการติดตาม ทวงถามอยู่เป็นประจำ ทางสำนักวิทยบริการจึ้งได้ดำเนินการจัดทำระบบหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดตามค้นหา  และประหยัดเวลามากขึ้น
ปัจจุบันระบบหนังสือตอบขอบคุณของสำนักวิทยบริการ  ยังมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1.ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (นางสาวนูรียะห์ ดาแซ) 2.ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ (นางยุวดี ฮ่อสกุล)

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา ทำให้เกิดความยุ่งยากในการติดตามหนังสือตอบขอบคุณเป็นอย่างมาก ทีมผู้เสนอจึงได้จัดทำระบบหนังสือตอบขอบคุณที่ให้เกิดความสะดวกมากขึ้นและง่ายต่อการติดตามค้นหา
ดังนั้น จึงได้ยุบรวมระบบหนังสือตอบขอบคุณ โดยจะมีการใช้ระบบเดียวกันคือ ระบบหนังสือตอบขอบคุณที่ใช้ในสำนักงานเลขานุการ และจะมีปรึกษาหารือกับโปรแกรมเมอร์เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของฟังก์ชั่นของการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางเว็บ หลังจากนั้นจะมีการทดลองการใช้ระบบ และประเมิน  เพื่อให้ระบบหนังสือตอบขอบคุณมีความสมบูรณ์มากขึ้น

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง