ระบบตรวจนับคนเข้าออกพื้นที่อาคาร JFK

ชื่อผลงาน ระบบตรวจนับคนเข้าออกพื้นที่อาคาร JFK
เสนอโดย นายชารีฟ ลามาก
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ประเภทโครงการ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • ไม่มีข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ