ระบบคนอ่านคน

ชื่อผลงาน ระบบคนอ่านคน
เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
  • นายคมกริช รุมดอน
  • นางกมลทิพย์ หลงหา
  • นายกลสมรรถ พจนาวาณิชย์
  • นางสาวนูรียะห์ ดาแซ
  • นางจุฑารัตน์ ปานผดุง
  • นางณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารโครงการ
เอกสารผลงาน
เอกสารผลการประเมิน

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PSU Innovation Challenge 2566
- PSULINET Showcase 2566
- PULINET วิชาการ 2567
ไอเดียต้นทาง