ประสิทธิผลการบริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ

ชื่อผลงาน ประสิทธิผลการบริการนาส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สานักวิทยบริการ
เสนอโดย พนิตา แวดือรามัน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • พนิตา แวดือรามัน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริการนำส่งทรัพยากร สารสนเทศ 2) ศึกษาปัญหาการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ 3) เปรียบเทียบประสิทธิผลและปัญหาการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของ ผู้ใช้บริการใน 4 ด้าน คือ กระบวนการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศและ สิ่งอำนวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ใช้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที่(t-test) และค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า ..
1) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้าน ทรัพยากรสารสนเทศตามลำดับ
2) ปัญหาการบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านทรัพยากรสารสนทศ ตามลำดับ
3) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและปัญหาการบริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพ คณะ/หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความพึงพอใจ และมีปัญหาในการใช้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน