การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อผลงาน การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เสนอโดย สอปิยะ บุญตามช่วย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • สอปิยะ บุญตามช่วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทยในด้าน วัตถุประสงค์ ความถี่ วิธีการสืบค้น และปัญหาที่ประสบในการสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้ง 7 คณะ จำนวน 362 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์นการสืบค้นข้อมูลดัชนีวารสาร ภาษาไทย เพื่อทำรายงานประกอบการเรียนมากที่สุด มีความถี่ในการสืบค้นฐานข้อมูลสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง สืบค้นข้อมูลโดยใช้ชื่อผู้แต่งมากที่สุด และนักศึกษาประสบปัญหาในการสืบค้นฐานข้อมูล ด้าน ประสิทธิภาพของระบบอำนวยความสะดวก ด้านประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล และด้านความรู้ และประสบการณ์ในการสืบค้นในระดับปานกลางทั้ 3 ด้าน

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ