การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อผลงาน การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เสนอโดย อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
  • พิเชษฐ เพียรเจริญ, วิษณุ เพชรประวัติ, คณิศร รักจิตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลงาน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาวิธีการติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.เพื่อศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน ปรากฏว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี ที่ติดตั้งขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดี ( X =4.12) จากนั้นได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน จํานวน 1,793 คน โดยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอยางแบบ เฉพาะเจาะจง จํานวน 320 คน ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศนผ่านเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ปรากฏว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยูในเกณฑ์ดี ( X =4.23) จึงสรุปได้ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน ผ่านเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานีที่ติดตั้งขึ้นมามีคุณภาพและประสิทธิภาพผานเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 4.12 และมีความพึงพอใจผานเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 4.23

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ