การควบคุมดูแลสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกตัวอาคาร สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ด้วยระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ IoT

ชื่อผลงาน การควบคุมดูแลสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกตัวอาคาร สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี ด้วยระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ IoT
เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประเภทโครงการ
ปีงบประมาณ
ผู้ร่วมสร้างผลงาน
 • กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 • ภัทธ์ เอมวัฒน์
 • สมบัติ นพจนสุภาพ
 • ฟิกรี เจ๊ะนุ
 • แวมูหามะ มะดีเยาะ
 • กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
 • นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
 • อดิศักดิ์ อาแว
 • ไพล ไชยชนะ
 • อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
 • อิสมะแอ วานิ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลการประเมิน
บทคัดย่อ/รายละเอียดโดยสังเขป

สำนักวิทยบริการมีภารกิจบางอย่างภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร เช่น งานซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดฯ หรืองานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการเรียนการสอน ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ที่จะมีการตัด/เจาะกระดาษ ก่อให้เกิดเศษกระดาษและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตามชั้นวางหนังสือ โต๊ะทำงาน รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ จำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและใช้บริการทั้งของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการ ในระยะยาวอาจเป็นสาเหตุในการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ได้ สำนักวิทยบริการจึงควรมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงเกิดแนวคิดในการตรวจวัดและบันทึกค่าคุณภาพอากาศ (ปริมาณฝุ่น, อุณหภูมิ, ความชื้น, ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์) ในจุดต่างๆ จำนวน 31 จุด ครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการ และอาคาร JFK เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสภาพอากาศให้อยู่ระดับที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของบุคลากรและผู้ใช้บริการ

สิ่งที่ดำเนินการในโครงการ
1. จัดหาเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับใช้งาน
2. จัดทำเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ IoT
3. จัดทำระบบระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคารแบบ Real Time
4. ตรวจวัดและบันทึกค่าคุณภาพอากาศ (ปริมาณฝุ่น, อุณหภูมิ, ความชื้น, ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์) ในจุดต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการ และอาคาร JFK
5. กำหนดแผนการดำเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติของสภาพอากาศ
6. ออกมาตรการควบคุมสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

- PSU Innovation Challenge 2566
- PSULINET Showcase 2566
- PULINET วิชาการ 2567