เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร บัสซาม อุมาลี อิฮซัน สือแต มัรวาน จูแซ และซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
กลุ่มไอเดีย
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ