เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร, คมกริช รุมดอน, อมรพรรณ พัทโร, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ